Warm, Spicy Herbs that Release the Exterior

Bai Zhi

Angelica Root

Cong Bai
Scallion or Green Onion
E Bu Shi Cao
Centipeda Herb
Fang Feng
Ledebouriella Root
Gao Ben
Straw Weed, Chinese Lovage Root
Gui Zhi
Cinnamon Twig, Cassia Twig
Jing Jie
Schizonepeta Bud or Stem
Ma Huang
Ephedra Stem
Qiang Huo
Notopterygium Root
Sheng Jiang
Fresh Ginger Rhizome

Sheng Jiang Pi
Fresh Ginger Rhizome Skin
Xi Xin
Chinese Wild Ginger, Asarum
Xiang Ru
Aromatic Madder, Elsholtzia
Xin Yi Hua
Magnolia Flower
Zi Su Geng
Perilla Stalk
Zi Su Ye
Perilla Leaf